Vysvětlení některých pojmů a postupů

Formuláře

  • formuláře používané pro vklad do katastru nemovitostí - odkaz

Pojmy:

Geometrický plán je dokument, který obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně.  Slouží jako technická příloha listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí.
Geometrický plán se vyhotovuje zejména pro:
-    změnu hranice pozemku
-    rozdělení pozemku
-    vyznačení budovy, nebo změnu jejího obvodu
-    doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem (například obnova pozemku PK (Pozemkového katastru)).
-    opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
-    průběh vytyčené, nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
-    vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

Věcné břemeno je věcné právo, které omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco trpět, něco konat, nebo něčeho se zdržet. Věcná břemena se například vyhotovují pro právo chůze, právo jízdy, právo čerpání ze studny, právo vedení kanalizace, právo doživotního bydlení, právo společné zdi, právo stavby sklepa pod pozemkem atd. Jestliže se věcné břemeno váže jen k části pozemku, je potřeba pro zakreslení jeho průběhu vyhotovit geometrický plán.

Vytyčení hranice je činností, kdy se do terénu přenáší poloha lomových bodů hranic pozemků podle mapového podkladu. Přesnost vytyčených bodů odpovídá kvalitě podkladů v archivu katastrálního úřadu. V případě vytyčení z grafických podkladů (neexistence souřadnic lomových bodů parcely) je takto získaná hranice pozemků stále vedená jako „grafická“ (včetně grafického výpočtu výměr) a pro změnu vedení jako „číselná“, je potřeba vypracovat geometrický plán pro průběh vytyčené, nebo vlastníky upřesněné hranice.
Vytyčené body jsou v terénu stabilizovány mezníkem, nebo jiným vhodným trvalým, nebo dočasným způsobem. Vlastníci všech dotčených parcel jsou písemně sezváni na předání vytyčených hranic, kde mají možnost se vyjádřit k vytyčeným hranicím. V případě tvorby geometrického plánu pro průběh vytyčené, nebo vlastníky upřesněné hranice je navíc sepsáno souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků.

Zaměření pozemku je činností, jejímž výsledkem je situační znázornění (situace) povrchu dotčeného pozemku a okolí. Standardně jsou měřeny výškové poměry dotčeného území, hrany terénu, zpevněné plochy, budovy, zeleň, povrchové znaky inženýrských sítí. V případě potřeby je situace doplněna o zákres hranic katastru nemovitostí, vrstevnice, nebo o průběh zjištěných vedení podzemních sítí. Situace většinou slouží jako podklad pro projekt, nebo jako geodetická dokumentace skutečného provedení stavby.

Zaměření rozestavěné budovy se provádí za účelem vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení rozestavěné budovy v katastru nemovitostí. Za rozestavěnou budovu je považována taková budova, která je v alespoň takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží.

Postupy:

Nahlížení do katastru nemovitostí je možné zdarma pomocí internetu. Získaná data mají informativní charakter. Získat lze informace o budově, parcele, nebo jednotce, a to včetně jejich zobrazení na mapě. K dispozici jsou i mapové služby, jejichž pomocí lze zjistit parcelní číslo hledané parcely. (Na klasické mapě lze najít žádané místo a poté přepnout na katastrální mapu.)
Nahlížení do katatstru nemovitostí

Návrh na vklad do katastru nemovitostí je písemná žádost o to, aby katastrální úřad na základě smlouvy, dohody nebo prohlášení provedl vklad věcného práva do katastru nemovitostí. Vklad je úkon katastrálního úřadu, který má za následek vznik, změnu nebo zánik věcného práva k nemovitosti (tj. vlastnického práva, zástavního práva, práva odpovídajícího věcnému břemeni nebo předkupního práva s účinky věcného práva). Řízení o povolení vkladu zahájí katastrální úřad pouze na návrh navrhovatele. Geometrický plán je pouze technickou přílohou smlouvy a dokud není vyhověno návrhu na vklad, tak není provedena změna na něm zobrazená.
Podrobný návod pro vyhotovení návrhu na vklad včetně všech příloh

Záznam práva k nemovitostem do katastru nemovitostí je ohlášení katastrálnímu úřadu o změně práva k nemovitostem, která vznikla, změnila se nebo zanikla ze zákona, rozhodnutím státního orgánu (například soudu, ústředního orgánu státní správy), příklepem licitátora ve veřejné dražbě, na základě právní skutečnosti nebo jednostranného právního úkonu (například vydržení, přírůstek, zpracování, odstoupení od smlouvy). Záznam má pouze evidenční charakter.
Podrobný návod pro záznam práva k nemovitostem do KN
 
MajerGEO - geodetická kancelář Ing. Jindřich Majer
Nad Zámečnicí 18/2777, 150 00 Praha 5, mobil: +420 603 446 177
gk@majergeo.cz, www.majergeo.cz